آزمایشات فنی: آزمایش تمام مقیاس اتصال با دیافراگم پیرامونی

اتصال صلب تیر به ستون‌های CFT با استفاده از ورق دیافراگم پیرامونی، مزیت‌های اجرایی، اقتصادی و عملکردی درپی خواهد داشت. با این حال مطابق الزامات مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، باید رفتار لرزه‌ای اتصل از طریق آزمایش بررسی شود.
در راستای آزمایشات فنی، شرکت CFTIRAN با بهره‌گیری از آزمایشگاه مدرن کف قوی اختصاصی (مجموعه فولاد ماشین) و با تکیه بر تیم فنی تخصصی خود در راستای مرتفع نمودن معضل اتصالات گیردار متناسب شرایط مناطق با لرزه‌خیزی بالا نسبت به مدل‌سازی المان محدود و آزمایش تمام مقیاس نمونه‌های آزمایشگاهی اقدام نموده است. منحنی‌های چرخه‌ای اتصال بیانگر آن است که عملکرد لرزه‌ای اتصال با استفاده از ورق دیافراگم پیرامونی بسیار مطلوب است و می‌توان در مناطق با لرزه‌خیزی بالا از آن استفاده نمود.

آزمایش تمام مقیاس اتصال با دیافراگم پیرامونی
آزمایش بتن‌ریزی از ارتفاع

آزمایشات فنی: آزمایش بتن‌ریزی از ارتفاع

یکی از مهم‌ترین موارد در اجرای سازه‌های فولادی پرشده با بتن، طرح اختلاط بتن و نحوه بتن‌ریزی داخل ستون‌ها به‌خصوص بحث سقوط بتن از ارتفاع است، تیم فنی بر مبنای مستندات بین‌المللی اقدام به طراحی و تولید و آزمایش بتن خودمتراکم با قابلیت بتن‌ریزی از ارتفاع نموده است.
ویژگی‌های پرکنندگی، عبورپذیری و مقاومت در برابر جداشدگی بتن خودتراکم جهت کارکرد همزمان فولاد و بتن در سازه CFT از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به منظور ارزیابی خصوصیات بتن خودتراکم آزمایشات فنی گوناگونی مورد استفاده قرار می‌گیرد از جمله آزمایش جریان اسلامپ، قیف V و جعبه L .
از سوی دیگر مقاومت مشخصه بتن داخل ستون نقش مهمی در باربری ستون خواهد داشت. میزان مقاومت مشخصه بتن در نمونه‌های استوانه‌ای نشان‌دهنده عملکرد بتن می‌باشد. آزمایشات صورت‌گرفته برای بتن خودمتراکم توسط تیم QC نشان می‌دهد که عملکرد این بتن در سازه‌های CFT موثر و حائز اهمیت می‌باشد.