شرکت CFTIRAN

پیام مدیرعامل

روحیه نشاط و استعداد شایان جوان ایرانی، همواره مهم‌ترین نیروی محرکه ما در شرکت CFTIRAN بوده و هست. از آغاز مسیر که جمعی از نخبگان دانشگاهی کشور ایده نسل سوم سازه‌های ساختمانی را در سر می‌پروراندند، تا اکنون تیمی بالغ بر 50 نفر از بهترین استعدادهای میهن‌مان به جمع خانواده بزرگ ما پیوسته‌اند. خلاقیت، جسارت و خودباوری جوانان، همواره افق‌های جدیدی از نوآوری را به‌روی ما گشوده است و باورپذیری نیل به هر هدفی را در میان ما نهادینه کرده است.

یاسر بذرافشان
مدیرعامل CFTIRAN

مدیر عامل شرکت CFTIRAN

چارت سازمانی