برای ساخت ساختمان‌های مختلف از گودبرداری‌های زیادی استفاده می‌کنند که هر کدام از آن برای محیط‌هایی با طراحی‌های خاص مناسب هستند. یکی از این گودبرداری‌ها، گودبرداری شیب‌دار است که شما به جای دیواره خاکی قائم در آن از دیوارهای خاکی شیب‌دار استفاده می‌کنید. برای استفاده از روش